De gevolgen van het niet nakomen van verhuurders verplichtingen

huurdersverplichtingen

De verplichtingen van een huurder en verhuurder zijn in de wet geregeld. Als verhuurder kun je afspraken maken met een huurder. Deze mogen echter nooit in strijd zijn met hetgeen in het Burgerlijk Wetboek staat.

Wij hebben de verplichtingen van verhuurders op een rijtje gezet. En wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van deze verplichtingen.

Verplichtingen verhuurder

Een verhuurder heeft twee hoofdverplichtingen aan zijn huurders:

  1. Het gehuurde blijvend ter beschikking stellen aan huurder. Dit betekend dat als er woonruimte wordt verhuurd en ter beschikking wordt gesteld, het object ook als zodanig moet functioneren.
  2. Het onderhouden van het object en herstellen van gebreken. Het groot onderhoud en alle grote reparaties zijn voor rekening van verhuurder. Hierbij moet gedacht worden aan onderhoud aan de constructie, buitenschilderwerk, daken en dergelijke.
    Volgens het wetboek is er sprake van een “gebrek” als de staat of eigenschap van de zaak of andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goede onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Een verhuurder moet alle gebreken verhelpen, ongeacht de oorzaak daarvan, tenzij het gebrek aan de huurder is toe te rekenen of verhelpen ervan niet te vergen is.
Er is geen ingebrekestelling vereist, een mededeling van de huurder, waaruit blijkt dat deze verlengt dat het gebrek wordt hersteld is in deze voldoende.

Wanneer een huurder geen herstel verlangt, is een verhuurder niet verplicht het herstel uit te voeren, tenzij het dringend noodzakelijke werkzaamheden betreft.

 

Gevolgen van het niet nakomen

Wanneer een verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot bijvoorbeeld een (al dan niet tijdelijke) vermindering van de verschuldigde huur. Voor sociale woningen kan hiertoe de huurcommissie worden ingeschakeld. Huurders van geliberaliseerde woningen kun hiervoor terecht bij de kantonrechter.

Wanneer een verhuurder het gebrek niet binnen een redelijke termijn verhelpt kan een rechter een verhuurder een dwangsom opleggen.  Ook kan de huurder ervoor kiezen de noodzakelijke werkzaamheden zelf te verrichten en de hiermee gemoeide kosten met de huur te verrekenen. Indien het gebrek van dien aard is dat daardoor het woongenot van het gehuurde substantieel wordt aangetast, dan kan de huurder de rechter verzoeken de huurprijs evenredig te verminderen.

Indien de huurder als gevolg van het gebrek schade heeft geleden, kan hij de rechter vragen hiervoor een vergoeding toe te wijzen.

Shares 0